Områdets historia

Stadsdelen Eriksberg ligger relativt centralt i staden men är samtidigt starkt präglad av den direkta närheten till naturen. I Eriksberg finns både villabebyggelse och flerbostadsbebyggelse i olika skalor och från olika tidsepoker. Den äldsta bebyggelsen i stadsdelen är villabebyggelsen i området Ekeby egna hem följt av trevåningshusen i Sommarro och Lassebygärde som uppfördes på 1940-talet. På den då obebyggda marken väster om Ekeby egna hem växte därefter under 50- och 60-talet fortsättningen av stadsdelen Eriksberg fram.

Eriksberg bebyggelse

Området, som blev Uppsalas första höghusområde, planerades enligt modernistiska principer om "hus-i-park". Tidens anda synliggjordes bland annat genom tydliga grannskapsenheter samlade kring ett stadsdelscentrum med torg och skolor. Västertorg invigdes 1960 och Konsumbutiken var då landets största.

Under efterföljande decennier har stadsdelen vid olika tidpunkter förtätats med mindre bebyggelsetillskott i form av bland annat enstaka flerbostadshus, äldreboenden och en vårdcentral.

2 oktober 2015