Pågående och kommande planarbeten

I Eriksberg pågår sedan flera år planarbeten inom stadsdelen.

Nedan kan du se alla pågående planarbeten inom stadsdelen.

Detaljplan Norby 31:74

Sedan 2010 pågår ett planarbete i naturområdet mellan Blodstensvägen, Marmorvägen och Norbyvägen (Norby 31:74). Syftet med planarbetet är att möjliggöra

  • fyra punkthus i befintlig naturmark
  • ett lamellhus längs Norbyvägen
  • en ny tillfartsgata med anslutning mot Norbyvägen.

Besqab är byggherre och planområdet omfattar cirka 140 nya bostäder.

Första samrådet genomfördes våren 2012. Efter det ställdes ett reviderat förslag ut för granskning våren 2014. Därefter har kommunen genomfört fördjupade fladdermusinventeringar i området. Hösten 2017 ska förslaget ställas ut på nytt och du har chans att lämna synpunkter på förslaget. Du kommer att hitta handlingarna på den här sidan när planen ställs ut.
Läs plan- och byggnadsnämndens beslut om ny granskning. 

Rödbergsparken

I en del av Rödbergsparken ska möjligheten att uppföra nya flerbostadshus i befintlig naturmark att prövas.

Planen ligger i direkt anslutning till en av deras fastigheter, Eriksberg 4:1 och Rikshem är byggherre.
Läs beslut om planuppdrag för Rödbergsparken
Läs underlag till beslut (PDF, 747 KB)

Hammarparken

Kommunen arbetar med en ny detaljplan för Hammarparken. Preliminärt uppskattas 200–300 bostäder kunna inrymmas i området.
Läs beslut om planuppdrag för Hammarparken (PDF, 885 KB)
Läs underlag till beslut (PDF, 1 MB)

Scoutstugan

I den södra delen av Eriksberg, på gränsen mot naturreservatet Hågadalen (Norby 31:74) pågår ett planarbete med syfte att ändra markanvändningen från park till besöksändamål.

Syftet med planarbetet är att göra det möjligt att genomföra fastighetsbildningen för scoutstugan och närmast angränsande mark.
Läs beslut om planuppdrag för Norby 31:74, del av
Läs underlag till beslut (PDF, 289 KB)

Glimmerns förskola

Glimmerns förskola, som ligger mitt i Eriksberg, planläggs i syfte att

  • justera fastighetsgränserna för att möjliggöra fastighetsreglering (från Uppsala kommun till Skolfastigheter)
  • växa på sikt och skapa fler förskoleplatser
  • utvidga förskolgården
  • göra det möjligt att bygga på förskolan med en till våning.

Samråd för planförslaget genomfördes i mars 2017 och det ställdes ut för granskning i april.
Läs detaljplan för Glimmerns förskola

12 januari 2018