Förslag till ändringar i planprogrammet

Efter samrådet och inför beslut om planprogrammet i plan- och byggnadsnämnden har planprogrammet reviderats.

Revideringen innebär en sänkning av exploateringsgraden, cirka 2 600 blir cirka 2 400 och kan sammanfattas i två huvudpunkter:

  • Ökad anpassning till befintlig bebyggelse i struktur och täthet
  • Bevara bilfria och gröna miljöer

Här beskrivs de förändringar som gjorts med hänvisning till markanvändningskartan längre ner. Siffrorna inom parentes hänvisar till siffror på kartan.

Stadsbyggnadsstrukturen

Programområdet karaktäriseras till stor del av en bebyggelse som uppförts enligt modernismens ideal ”hus-i-park” och av en tydlig trafikseparering. I samrådsförslaget föreslogs en ny trafikkoppling genom att Stigbergsvägen förlängdes fram till Marmorvägen. Denna biltrafikkoppling utgår men ersätts av ett gång- och cykelstråk i syfte att tydligare koppla ihop området för gång- och cykeltrafikanter. Förändringen innebär en lugnare trafikrytm, med säkrare skolvägar till följd av minskad framkomlighet för bil i centrala Eriksberg. (1)

Sammankopplingens förändrade karaktär ger i sin tur konsekvenser för den föreslagna bebyggelsestrukturen och innebär att centrumkvarteret, inklusive möjligt parkeringshus, utgår. I samrådsförslaget föreslogs detta kvarter väster om den förlängda delen av Stigbergsvägen. Dessa funktioner, exklusive parkeringshusfunktionen, föreslås istället samordnas med skolan i anslutning till Västertorgs södra utbredning samt den nya stadsdelsparken. En sådan bebyggelse (i planprogrammet kallat multibyggnad/allaktivitetshus) och dess funktioner utgör viktiga inslag för sammankopplingen mellan skolområdet, stadsdelsnoden Västertorg och de centralt belägna bostadshusen mellan Granitvägen och Marmorvägen. (2)

Förändringen innebär också att centrumverksamheterna fokuseras till primärt bottenvåningar vid Västertorg och längs Granitvägen istället för längre söderut i området. (3)

Avgränsningen för bostadsbebyggelse väster om Granitvägen har reviderats på grund av strandskyddsbestämmelser, svår terräng och möjlighet att angöra trafiksäkert (4).

Områdets mest värdefulla kulturmiljöer, det vill säga Lassebygärde och Eriksbergskyrkan har förtydligats genom en rosa färg i markanvändningskartan. (5) Avgränsningen av den gråa färgen som indikerar den markanvändning som gäller för större delen av Sommaro/Lindsberg har ändrats något. Platsen som kallas ”Norby helvete” har ändrats från område där större komplettering föreslås till området där mindre kompletteringar i befintliga strukturer kan genomföras. (6)

Det gröna Eriksberg

Programområdet karaktäriseras av närheten till naturen, i och utanför området. Sparade tallar och berghällar är ett påtagligt inslag i Eriksberg. Det reviderade förslaget ger mer utrymme för grönska. Stråket mellan skivhusen är något bredare än i samrådsförslaget och tydligare sammankopplad med stadsdelsparken, eftersom den dunge där centrumkvarteret tidigare föreslogs, inte längre kommer att bebyggas (flyttas till skolområdet, se avsnitt ovan). (7)

Vissa stråk har tydliggjorts för att signalera respektavstånd mellan olika bebyggelsegrupper. Dessa är en del av grönstrukturen, men kan vara på kvartersmark (8). Omvänt har mindre gröna stråk/områden som i praktiken inte kommer bli särskilt gröna markerats som kvartersmark för olika ändamål. (9)

Även skolgårdarnas utbredning har reviderats på samma sätt, genom skrafferade ytor där en samordning mellan skolgård och grönstruktur eftersträvas. (10)

Reviderad markanvändningskarta. Siffrorna visar förändringar som gjorts i kartan efter samrådet.

Förändringar i programhandlingen

Texter i programhandlingen har, liksom visionsbilder och illustrationer, uppdaterats efter de förändringar som gjorts efter samrådet. Nya stycken har tillkommit och andra har reviderats för att förtydliga programmets förutsättningar och intentioner. 

I flera avsnitt har planeringsriktlinjerna reviderats/förtydligats och i några fall har nya tillkommit. Viktiga nya riktlinjer är:

  • När nya kvarter tillförs på obebyggd mark i anslutning till befintlig bebyggelse ska gröna så kallade brynzoner särskilt beaktas
  • När nya byggnader placeras i befintliga kvarter ska bebyggelsen skapa gemensamma rum och gårdar
  • När byggnader som placeras med långsida mot långsida ska till exempel  avstånd mellan husen, förskjutning och höjd beaktas
  • Platser som har tydlig Eriksbergskaraktär, med exempelvis berg i dagen och uppväxta tallar, ska särskilt beaktas.

I genomförandedelen har ett nytt stycke som beskriver fortsatt planering tillkommit. Utöver alla ovanstående ändringar har mindre justeringar för ökad läsbarhet och tydlighet i text och beskrivningar gjorts. En läsanvisning har lagts till för att förtydliga handlingens upplägg.

 

16 november 2017