Fortsatt planering

Ett planprogram kan inte överklagas och vinner inte laga kraft enligt plan- och bygglagen. Syftet med programmet är att ligga till grund för fortsatt detaljplanering och genomförande inom Eriksberg och i Ekebydalen.

I efterföljande detaljplaneskeden finns också tillfällen att lämna synpunkter på planeringen. De som lämnat in skriftliga (ej anonyma) yttranden under programsamrådet kan hänvisa sitt programyttrande även i fortsatt detaljplaneprocesser i området.

16 november 2017