Sammanfattning av inkomna synpunkter

Planprocessen är öppen för att inhämta synpunkter under det tidiga planeringsskedet som ett planprogram är. Efter samrådet revideras planprogrammet dels med anledning av inkomna synpunkter och dels efter fördjupade utredningar och studier av vissa frågor.

Planprocessen enligt plan- och bygglagen (PBL) innebär en avvägning mellan många olika intressen och alla inkomna synpunkter kan inte bli tillgodosedda genom revideringarna.

De inkomna yttrandena behandlar många olika frågor. Dessa har sammanställts i en så kallad samrådsredogörelse som kommer att läggas ut här efter beslut i plan- och byggnadsnämnden.

Översiktligt kan en stor del av yttrandena delas in i fyra teman, beskrivna nedan:

Uppsalas inriktning i översiktsplanen

Flera synpunkter handlar om den inriktning som Uppsala har beslutat om i kommunens översiktsplan. ”Bygg inte här – bygg utanför staden” och ”Uppsala är färdigbyggt” är några av de åsikter som framförts.

Täthet

Många uttrycker att samrådsförslaget är för tätt och för mycket. Det uttrycks oro för att förlora ljus och rymd och man saknar anpassning till Eriksbergs karaktär.

Grönska

Naturen både inom och utanför stadsdelen är viktig för många. Flera boende framför att de inte ser ”det gröna Eriksberg” i samrådsförslaget, samtidigt som planerna för Ekebydalen uppskattas.

Trafik

Frågor ställs kring varför samrådsförslaget prioriterar bilens framkomlighet med nya vägar före trafikseparerade miljöer och säkra skolvägar. Många undrar också om framtida möjligheter till parkering.

Läs om ändringar som gjorts i planprogrammet

16 november 2017