Uppdraget

Uppsala växer och nu behöver vi göra plats för fler invånare, även i Eriksberg. Beslut om att ta fram ett planprogram för Eriksberg inklusive Ekebydalen togs av plan- och byggnadsnämnden i början av 2015.

Planprogrammet ska visa hur Eriksberg och Ekebydalen kan utvecklas och det  kommer att innehålla strategier och strukturförslag som sedan utgör vägledning för kommande detaljplanering inom stadsdelen.

Genom att ta ett helhetsgrepp om Eriksbergs och Ekebydalens utveckling så kan vi skapa goda grunder för samverkan mellan kommunen, markägare, byggherrar och allmänheten. Målsättningen är att möjliggöra en stadsdelsomvandling som inte bara ger fler människor möjlighet att bo i Eriksberg utan som också innebär bättre service och upprustningar av Eriksberg parker, gator och torg.

Läs beslut om planprogram för Eriksberg (PDF, 941 KB)

Tidigare utredningar

Uppsalahem, som sedan områdets uppförande varit en dominerande fastighetsägare i Eriksberg, står inför renoveringar av sitt bestånd och ser en möjlighet att i samband med renoveringsarbetet förtäta och förnya stadsdelen.

Redan för några år sedan påbörjade Uppsalahem ett utrednings- och visionsarbete. Boende har bjudits in och varit engagerade vid flera dialogtillfällen och fem arkitektteam bjöds under våren 2013 in för att föreslå hur stadsdelen kan utvecklas.

Förslagen har därefter funnits tillgängliga för allmänheten i Uppsalahems utställningslokal i området. Uppsalahem fortsätter nu sitt arbete med Eriksberg i dialog med kommunens programarbete. Kommunen kommer genom planprogrammet att redovisa ett genomförbart förslag för stadsdelens utveckling.

21 augusti 2015