Tidplan

  • Parkering: 20 november 2017 stängs bil- och cykelparkeringen av tillfälligt. Cykelparkeringen öppnas igen när huset byggts klart. Ett begränsat antal platser kommer sedan att finnas för bilparkering, i första hand för rörelsehindrade. Läs mer under trafikstörningar.
  • Byggprojektet startar i månadsskiftet november/december 2017.
  • Från månadsskiftet november/december 2017 kommer förbipasserande och boende runt stadshuset märka av arbetet, bland annat genom materialtransporter och upprättandet av byggplatsen. 
  • I början av december tas lindarna ner längs järnvägen och de träd som nu står där nya hus ska byggas. Två av de befintliga mindre ekarna flyttas till Kapellgärdet under hösten 2017. När huset är färdigt återplanterar vi runt 30 nya träd på platsen. 
  • I vinter genomför Peab sanerings- och rivningsarbeten inomhus i de befintliga byggnaderna. 
  • Under våren och fram till sommaren kommer rivning ske utomhus. I samband med detta arbete kommer det vara mer byggtrafik i området, som lastbilar som transporterar material till och från byggarbetsplatsen.
  • Under våren börjar vi bygga en skyddsmur mellan stadshuset och järnvägsspåret.
  • Under våren 2018 börjar grundläggningsarbeten utanför byggnaden. Det innebär bland annat begränsad framkomlighet för gång- och cykeltrafik längs järnvägen. Störande arbeten kommer även att pågå i samband med spontslagning inom området.
13 november 2017